id hardware code bị sai

Posts related to Online Services feature of Enigma Protector
Post Reply
lekham
Posts: 1
Joined: Sun Jul 04, 2021 7:52 pm

id hardware code bị sai

Post by lekham » Sun Jul 04, 2021 7:57 pm

id hardware code của tôi khi trình khác nhận là khác
nhưng trên trình của mình lại hiện khác (và tôi đã register nó thành công)

vậy cho mình hỏi làm sao để đồng bộ id hardware ấy lại được?

Enigma
Site Admin
Posts: 2731
Joined: Wed Aug 20, 2008 2:24 pm

Re: id hardware code bị sai

Post by Enigma » Mon Jul 05, 2021 12:53 pm

Hi, can you please write your question in English?

Post Reply